Dimmi Logo

Dimmi!


Ziel mir! Dis-moi! Erzähl mir! Tell me! Diz lá!
Sécher Kommunikatioun tëschent der Schoul an den Elteren.
Entwéckelt a gehost zu Lëtzebuerg!
Fir méi Informatioune mellt iech bei EducDesign